Around Proust

Goodkin, R. E. Around Proust. Princeton University Press: Princeton, 1991.