Asia in the European Age, 1498-1955

Edwardes, M. Asia in the European Age, 1498-1955. New York, NY: Praeger, 1962.